PigMax P104L

Hỗn hợp dùng cho heo lai
Từ 30Kg đến xuất chuồng
Mùi hấp dẫn, dễ ăn
Heo ăn nhiều, lớn nhanh
Tỷ lệ nạc cao, thịt đẹp, dễ bán
Kinh tế cao, giảm vất vả trong chăn nuôi

Call Now Button