PigMax P104

Hỗn hợp cho heo lai
Từ 30KG đến Xuất chuồng
Dinh dưỡng cân đối
Heo lớn nhanh, chi phí thấp
Mông vai nở, tỷ lệ nạc cao, đỏ đẹp tự nhiên
Giàu dinh dưỡng

Call Now Button