PigMax P103L

Hỗn hợp dùng cho heo lai
Từ 15KG đến 30KG
Mùi hấp dẫn, dễ ăn
Heo ăn nhiều, lớn nhanh
Tỷ lệ nạc cao, thịt đẹp, dễ bán
Kinh tế cao, giảm vất vả trong chăn nuôi

Call Now Button